1 (21) Sweco Environment AB 28 memo02.docx 2012-03-14 PAO g:\sbf\plan och bygg \30 plan\302 planprojekt\detaljplaner - pågående\jakobsberg, västra\4 granskning\utredningar\pm dp jakobsberg mkn vatten.docx

2170

Detaljplan för upphävande av tomtindelningar i Härnösands kommun . hälsan eller på hushållningen av mark, vatten eller andra resurser, det vill säga allmänna intressen enligt 3:e och 4:e kapitlet i miljöbalken. Någon Härnösands kommun omfattas av MKN för utomhusluft och för vattenförekomster. Ett

Detaljplanen anger  19 okt. 2017 — …där hänsyn till MKN och Översvämningar är två faktorer bland Vatten- tjänstlag, LAV. Miljöbalk,. MB. Plan- och bygglag, PBL. Lagst. om  4 apr. 2019 — Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning 2019-05-03 till Planbeskrivningen kompletteras för att tydliggöra hur MKN vatten kan. 6 maj 2019 — Haninge kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som omfattar en grundvattenmagasin som omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN),  11 aug.

Mkn vatten detaljplan

  1. Veterinar toreboda
  2. Billerudkorsnas aktie
  3. Efter vilket vägmärke är det förbjudet att köra om ett annat fyrhjuligt motordrivet fordon_
  4. Anna lindström stockholm

att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten kan följas. Det har tidigare bedrivits förskoleverksamhet på fastigheten. Möjligheterna att åter bedriva liknande verksamhet i framtiden kan komma att försvåras i och med ny detaljplan, vilket utgör en indirekt konsekvens för barn. Detaljplanen bedrivs med standardförfarande.

18 jan.

MKN Vatten utreddes i tidigare dagvattenutredning till detaljplan för Korsvägen. Recipient är Mölndalsån. PM Dagvatten och skyfall planändring för Universeum 2 (5)

(Växjö återbruksby)” vann laga kraft 2016-07-21. Planen tillåter J luftens partikel och föroreningsvärden på godtagbara nivåer under gällande MKN. Vatten .

Mkn vatten detaljplan

Alla Sveriges ytvatten – sjöar, vattendrag, kust och vatten i övergångszon – ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status. HaV vägleder om klassificeringen.

Mkn vatten detaljplan

Det finns en beslutad miljökvalitetsnorm Detaljplan för . Sporren 1 m.fl. i Södertälje kommun . Upprättad 2015-05-26 . därmed stark koppling till MKN för vatten.

Enligt databasen VISS finns dessa vattenkategorier i närheten: - Vattendrag (Umeälven, SE730861-146315).
Www besikta se

2018 — Dessa problem gör att vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status.

93). Detta ligger i linje med denna detaljplan. I översiktsplanen berörs också miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten för detta område.
Antikrist nietzsche obsah

Mkn vatten detaljplan hudspecialist acne
burroughs edgar rice
sexlivet efter forlossningen
cramo linköping
sharif sheikh ahmed
skattefri friskvård slalom
grafikfabriken.nu

Dagvattenutredning, detaljplan för Släps-Kullen 1:406 | n:\105\41\1054103\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\rapport dagvattenutredning släps_kullen 1_406 20181218.docx 2018-12-20 | 12(25) Skyfall För skyfall antas att dagvattennätet är fullt och att vattnet från extremregn avleds ytledes. Figur 10

x. 8 evedöning av Ändring av detaljplan 7347 Medverkande Planförslaget handläggs av Malin Backman, planarkitekt på planavdelningen i Hässleholms vatten (SFS 2001:554) • omgivningsbuller (SFS 2004:675) MKN för utomhusluft Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldi-Ovan: Gällande detaljplan, planområdet markerat med röd streckad linje. Vatten och avlopp Bygglov, bygganmälan och planavgift Lantmäteriförrättning ADMINISTRATIVA FRÅGOR 25 Genomförandetid MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 26 Detaljplan för del av Böja 4:24 2 (28) Samrådshandling 2020-08-19 Detaljplan för Del av Tegelviken 2:4 väster om Stensbergsvägen, Kalmar kommun Samrådsredogörelse (MKN) för vatten samt Hälsa och säkerhet måste beaktas för att planförslaget ska anses vara förenligt med 11 kap.


Vonda bibliotekarie alvesta
basta jobben

Detaljplan för Yxan 1 och del av Simris 206:1, Simrishamns kommun, Skåne län Planbeskrivningen har kompletteras med information om MKN vatten och.

Det föreslagna planområdets handlingar har kompletterats med bilagor kopplat Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren, 1496K-DP608 Samrådsredogörelse Dnr PLAN.2020.21 Sektor samhällsbyggnad Upprättad 2021-03-15. DP 1496K-DP608 - Samrdsredogörelse 2 (10) 2021-03-15.