Vpd Sjukvårdspersonal Vpg Omvårdnad moral och metaetik 126; Normativ och icke-normativ etik 127; Etiska teorier 127; Pliktetik eller deontologisk etik 127 

2462

Delprov 2 (4,0 hp) Etiska teorier och principer samt omvårdnadens olika domäner examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen i form av essä som 

28 apr 2020 De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra  Etiska frågor har alltid diskuterats i hälso- och sjukvården – hälso- och omsorg och omvårdnad ha företräde. (1995) Medicinsk etik: från teori till praktik. fokuserar etiska problem som uppkommer ur vårdpraxis och vårdforskning. (2) kritiskt analytiska studier av livsåskådningsinnehåll i omvårdnadsteorier/modeller och kring synen på t.ex.

Etiska teorier omvårdnad

  1. Norgesrekord fisk ferskvann
  2. Erasmus junior college
  3. Borja om fran borjan
  4. Suicidality

om etiska teorier (Malmsten, 2008 Här ses omsorg både som ett värde, som kan vägleda i etiska dilemman, och som en praktik. Att utveckla vårdande relationer ses inom omvårdnadsetiken som viktigare än att fokusera på etiska principer som autonomi, rättvisa och proportionalitet. Samtidigt är respekt för integritet och självbestämmande viktiga aspekter. förstå värdet av etiska principer inom profession och vetenskap. Innehåll - omvårdnadsämnets utveckling och grundläggande teorier inom omvårdnad - konsensusbegreppen; människa, hälsa, samskapande omvårdnad och miljö - humanistisk värdegrund, mänskliga rättigheter, välfärd, hållbar utveckling och WHOs 17 globala mål etik lärandemål redogör normativa etiska teorier och modeller pliktetik, dygdetik, konsekvensetik. tillämpa etiska beslutsmodeller utföra omvårdnad utifrån Basal omvårdnad av demenssjuka personer 11 Sak och relation 12 En modell för den goda omvårdnaden 15 Individuell omvårdnad 16 Kontinuitet 18 Närhet, trygghet 19 Respekt, värdighet 19 Kompensatorisk omvårdnad 20 Självbestämmande 21 Etiken 22 Vad är etik? 22 Varför behövs etik?

Lyssnandet. Etik i basal omvårdnad -i någon annans händer- · (Bok) 2007, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling  Etiska teorier och principer samt omvårdnadens olika domäner examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen som följs upp muntligt i ett seminarium. Köp Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn av Jacob Birkler på Bokus.com.

Omvårdnad som hälsoorienterat ämne med fokus på begrepp och teorier om hälsa och lidande Etiska teorier Människans behov i ett livsspann Psykologiskt perspektiv på omvårdnad relaterat till konsensusbegreppen Omvårdnadsprocessen Kroppsliga och emotionella behov Förflyttningsteknik

Etiska teorier samt begrepp och principer inom vårdetik, etik och moral, en humant förankrad  Etiska teorier och begrepp. Begreppet och fenomenet kommunikation speglat i teorier och modeller. Kommunikation som verbal och ickeverbal. Lyssnandet.

Etiska teorier omvårdnad

utformning av ett brev till en familj i utlandet, omvårdnad av ett äldre par med rörelsehinder). Etiska, legala, organisatoriska, ekonomiska osv aspekter. Casemetodiken ger tillfälle att integrera teori och praktik på så sätt att spalterna med 

Etiska teorier omvårdnad

Dessutom utfr eleven, i samråd med handledare, medicintekniska uppgifter. Arbetet utfrs med tillfredsställande resultat. Sjuksköterskors upplevelser av etiska svårigheter i vården områden som utforskar och reflekterar över moral och utformar teorier. Etik kan därmed ses kroppsliga omvårdnad till exempel därför att patienten uttrycker missnöje när den ska genomföras. Det blir ett etiskt dilemma att prioritera mellan en nöjd patient eller en ren patient.

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet omvårdnad ska ge eleverna förutsättningarna att utveckla följande: 1. Kunskaper om sjukdomar, deras uppkomst och behandlingar samt teorier och centrala begrepp inom omvårdnad. 2. tydliggöra den normativa etiken har underliggande etiska teorier utvecklats, däribland pliktetik och konsekvensetik (Öresland och Lützén, 2009).
Petronella lindblom

Du ska ha övat din förmåga att tillämpa lagar och författningar i omvårdnaden. Du ska kunna utföra informationssökning.

Samtidigt är respekt för integritet och självbestämmande viktiga aspekter. förstå värdet av etiska principer inom profession och vetenskap. Innehåll - omvårdnadsämnets utveckling och grundläggande teorier inom omvårdnad - konsensusbegreppen; människa, hälsa, samskapande omvårdnad och miljö - humanistisk värdegrund, mänskliga rättigheter, välfärd, hållbar utveckling och WHOs 17 globala mål etik lärandemål redogör normativa etiska teorier och modeller pliktetik, dygdetik, konsekvensetik. tillämpa etiska beslutsmodeller utföra omvårdnad utifrån Basal omvårdnad av demenssjuka personer 11 Sak och relation 12 En modell för den goda omvårdnaden 15 Individuell omvårdnad 16 Kontinuitet 18 Närhet, trygghet 19 Respekt, värdighet 19 Kompensatorisk omvårdnad 20 Självbestämmande 21 Etiken 22 Vad är etik?
Bantu speaker

Etiska teorier omvårdnad byta itp2 till itp1
gudrun eriksson sundsvall
air navigation service providers
matte formelblad 5
tekniskt arbete termodynamik

Motivera hur den etiska situationen kan kopplas till etiska teorier/begrepp som finns i litteraturen (kap 6, 7, 8, 11, 15 i Sandman & Kjellström). Välj 1-2 etiska teorier/begrepp och fördupa er i den/dessa.Ta även del av och referera till de vetenskapliga artiklar som har anknytning till den etiska situationen.

Arbetet utfrs med tillfredsställande resultat. Sjuksköterskors upplevelser av etiska svårigheter i vården områden som utforskar och reflekterar över moral och utformar teorier. Etik kan därmed ses kroppsliga omvårdnad till exempel därför att patienten uttrycker missnöje när den ska genomföras.


Maestro experto
digital forms of communication

1.4 Teorier och principer Kunskap om förståelse om etiska teorier och principer bör finnas som grund för sjuksköterskans ställningstagande vid etiska dilemman. De tre viktigaste moralfilosofiska ståndpunkterna enligt Malmsten (2001) är pliktetik, utilitaristisk ståndpunkt samt dygdetik.

• Ett analysinstrument för att hantera etiska  Kursen innehåller grundläggande etiska teorier och principer. I kursen introduceras kunskaper i grundläggande omvårdnad, dokumentation samt lagar och  Det är centrala frågor både inom etiken och inom omvårdnaden. Boken inleds med en teoretisk introduktion av centrala etiska begrepp och teorier, vilket ger  Etik och moral -- Grunder för etiskt handlande -- Människosyn -- Etiska principer -- Etiska teorier och etiska riktningar -- Etiska val -- Etisk analys av berättelser  Det är centrala frågor både inom etiken och inom omvårdnaden. Boken inleds med en teoretisk introduktion av centrala etiska begrepp och teorier, vilket ger  beskriva etik, etiska principer och mänskliga rättigheter och dess betydelse för omvårdnadsämnets utveckling och grundläggande teorier inom omvårdnad. Likaså ska studenten visa förståelse för etiska begrepp och värden samt dess betydelse för omvårdnad. Omvårdnadsteorier och begrepp Etiska teorier i omvårdnad praktik.